HTML

Prekonzervatív

Ezen blog a prekonzervatív, paleokonzervatív, neokonzervatív és konzervatív gondolkodású emberek találkozó helye kíván lenni. Főbb tevékenységi köre viták, fórumok szervezése, a hírek megvitatása és ismertetése hazulról, Európából és az egész világból, programok szervezése, együttműködés más hasonló ideológiai nézeteket valló szervzetekkel. Célunk az együtt tisztán konzervatívan gondolkodók egybegyűjtése. Remélem hasznos blogot sikerül(t) alkotn(unk)om. Mi is az a prekonzervativizmus? Ma hazánkban sajnos nincsenek igazi konzervatív pártok, melyek a konzervativizmust tisztán képviselnék. Mi hiszünk abban, hogy a konzervativizmus sokkal nagyobb eszme annál, hogy Magyarországon nemzeti-anarchista, populista pártok mondhassák magukról, hogy konzervatívok, és a magyar, konzervatív választóknak csupán közülük választhassanak. A PREkonzervativizmus tehát visszatérést jelent az eredeti konzervatív ideológiához, mely mentes populizmustól, nemzeti-egoizmustól és szocializmustól.

Szavazás

Prekonzi-TV

Programunk

a_prekonzervativizmus_23_pontja

Friss topikok

 A PREKONZERVATIVIZMUS 23 PONTJA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  Öngondoskodás: Ahogy Margaret Thatcher is mondta: „Segíts magadon és az Isten is megsegít!”. Mindenkinek, akinek lehetőség van rá kötelessége önmagáról gondoskodni és nem a dolgozó embereken, illetve az állam nyakán élősködni.

2.                  Szociális juttatások realizálása: Fontos lépés a szociális juttatások racionalizálása. A munkanélküli segély tanfolyamokhoz és továbbképzésekhez, illetve közmunkához való kötése. A család- és egyéb támogatási rendszerek megreformálása, a támogatások kizárólag adójóváírás címén való juttatása. Az embereknek egy erős gazdaságra van szükségük, melyben munkát és így becsületet találnak, szorgalmas munkával pénzt kereshetnek. Nincs arra szükségük, hogy

Szólj hozzá!

 NYÍLT LEVÉL A KURUC.INFO RÉSZÉRE A 2010 május 21-én megjelent „Akik miatt június 4-én nem szólhat a harang” című cikk ügyében.

 

Tisztelt Hering József és szerkesztőség!

 

     Nem azért fordulok Önökhöz nyílt levélben, mert szeretném elérni, hogy válaszom cikkükre, látható legyen kétséges színvonalú oldalukon, tudom, hogy erre nincs esély, mert véleményem nem esik egybe az Önök beteges, ember- és Istenellenes ideológiájukkal és nézeteikkel. Levelemet csupán annak érdekében fogalmaztam meg és küldtem el Önöknek, hogy elolvassanak és megismerjenek egy véleményt, a keresztény és katolikus véleményt az ügyben. Továbbá több pontban összeszedve fogom megcáfolni állításaikat.

     Először a véleményemet írom le az esetről. Meg vagyok győződve, hogy helyes a katolikus egyház hozzáállása, mind a Trianonnal, mind a búcsúval kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a katolikus templomokban nem szólaltatják meg a harangokat június 4-én, valamint helytelennek tartom a református és az evangélikus egyház hozzáállását az ügyhöz, melyet egy valóban keresztény egyház nem engedhet meg magának.      

     Az elkövetkezendőkben érvekkel kívánom alátámasztani véleményemet, cáfolva ezzel az Önök állításait. Első és legjelentősebb érvemként egy igaz keresztény és egy igaz katolikus ember és költő szavait szeretném idézni. Babits Mihály írta az Örökkék ég a felhők mögött című összegző munkájában katolikus hitéről és arról, hogy mit jelent katolikusnak, kereszténynek lenni, a következőket: Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló, katolikus igazságban! Más szóval: hiszek igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyházam nem nemzeti egyház! Nem vagyok puritán: az én üdvösségemnek nem elégséges az ami szükséges: ami itt és most szükséges.. A katolikus egyház valóban nem nemzeti egyház, ez azonban nem csak a katolikusokra vonatkozik, ez vonatkozik minden keresztényre, s így a protestánsokra is. Erre az állításra a Biblia ad bizonyságot. Ilyen bibliai rész a: Rómaiakhoz írt levél 13.9, mely így szól „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”, de a legfontosabb és ellentmondást nem tűrő kijelentés a Kolosszébeliekhez írt levél 3.11– ben található mely így szól „Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélt és körülmetéletlen, barbár, szkíta, rabszolga vagy szabad, hanem minden és mindenkiben Krisztus”. További érv, hogy a katolikus egyház, ahogy Babits is mondta, nem nemzeti egyház. A katolikusság, nemzetekfelettiséget, egyetemességet jelent, ahogy a nevében is benne van. Ezt mutatja a katolikus egyház szervezete is, mely „helytartósági” alapokon szerveződik, s a különböző térségek közösségei mind összefutnak egy nemzeteken felülálló, ha tetszik „internacionális” csúcspontban, a Szentszékben és a Pápaság intézményében. Az egyház ily módon egy test, egy egymástól elválaszthatatlan egészet alkotnak a részei, s így nincs különbség a szlovák, a magyar, a német, a francia, az amerikai stb… katolikus között, ők elsősorban nem a nemzetükben kell, hogy megéljék identitásukat, hanem a kereszténységükben, katolikusságukban, Istenben és Krisztus testében, az egyházban, melyben minden keresztény testvér. A kereszténység nemzetekfelettiségnek elvét, a szervezeti felépítésében és ideológiájában a katolikus egyház adja vissza leginkább, de ez minden magát kereszténynek tartó egyház és közösség kötelessége kellene, hogy legyen. Továbbá, ha ezt a felépítést és ideológiát tekintjük, akkor nem nehéz rájönnie egy kis józan paraszti ésszel bíró embernek, hogy a katolikus egyház miért is nem kívánja nagydobra verni és századszorra is „felemlegetni” a trianoni eseményeket. Ha mégsem jöttek eddig rá, akkor egy a közérthetőség kedvéért igen egyszerű példát fogok felhozni Önöknek. Nézzük meg ott van Szlovákia, mely ugye „úgy ahogy” ezen a napon vált függetlenné, s amely ország lakosságának 69%-a katolikus (összehasonlíthatóság kedvéért Magyarországon ez az arány mindössze 52%), ennek az államnak és ennek a népnek ez a nap ünnep, mivel számukra a szabadságot és a függetlenséget, autonómiát hozta el, és felszabadulást jelentett az agresszív, nacionalista, magyar asszimilációs politika alól (lásd: Lex Apponyi 1907). Tehát az előbb említett tények és idézetek alapján katolikus és a keresztény ideológia alapján az nem fér össze a kereszténységgel, hogy egy egyetemes, egész Nyugat és Közép-Európát összefogó egyház és hit képviselői letegyék voksukat egy nép mellett, főleg egy ilyen kérdésben, mellyel az egyébként „katolikusabb” szlovák nép szabadságát vonnák kétségbe. Ez tehát nem volna keresztényi tett, s elég szomorú, hogy a két protestáns egyház mégis erre szánta el magát.

     A Búcsúval kapcsolatban, annyit mondanék, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz. A nemzeti kérdésnek és a kereszténységnek, a kettő nem mosható egybe. Egymástól nem hogy két külön elváló „dolog”, hanem egyenesen ellentmondó is, ahogy az előbb felsorolt idézetekből kiderül. Egy keresztény eseményre, nem olyan zászlók valók, melyek elválasztanak vagy megkülönböztetnek a többi kereszténytől (akik nem magyarok), hanem amelyek összekötnek (lásd: páneurópai zászló, mely Európa keresztényeit és a Nyugati Világot fűzi eggyé, az EU-s zászló, melyen Szűz Mária csillagkoronája látható, szintén kapocs a Nyugati-Keresztény Világ között, a Vatikán zászlaja, mely a Föld katolikus-keresztényeit köti össze).

     A székely himnusz pedig nem templomba való. Gondolom, ismeri a szövegét? A „Csaba királyfi csillagösvénye…” rész pogány utalásokat tartalmaz, mely nem fér meg egy katolikus, keresztény templomban. A székely himnusz valóban alkalmas a magyarság összetartozásának szép gondolatának megelevenítésére, de mivel az elmúlt évtizedben erős politikai töltetet kapott, így politikai rendezvényeken megállja a helyét, de nem egy keresztény templomban.

     Végezetül, e sorokkal is üzenem Jézus Krisztus szent egyházának, hogy a jó úton jár, s ne térjen le róla ezentúl sem. Keresztényként, katolikusként nem tehetünk különbséget ember és ember, keresztény és keresztény között. Nem sorolhatunk senkit előrébb vagy hátrébb a sorban csupán nemzeti hovatartozása vagy származása alapján, ez Isten és ember elleni vétek volna. Ilyenkor büszke vagyok egyházamra, az engem is befogadó közösségre, melynek tagja vagyok, mely nem tér le a helyes útról, ha ezerfelől támadják is. A Szentírás is írja, hogy jönnek majd hamis próféták, akik megbotránkoztatják, és megpróbálják letéríteni az Igazakat a helyes útról. Innen e sorokkal üzenem nekik, egyházam, Krisztus Közösségének nevében, hogy nem fog sikerülni, mert „Erős vár a mi Istenünk”. Önöket pedig nem értem, hogy a keresztény és krisztusi elvek ilyen nyílt megtagadása és megcsúfolása után (nem csupán e cikkben, hanem az Önök köre által vallott nézetekben is a nemzetről, a zsidóságról és a vallásról), hogy képzelik azt, hogy Szent István királyunkra hivatkozzanak, az Ő egyházának jogtalan elítélésekor és pocskondiázásakor? Vagy talán nem emlékeznek nagy királyunk tetteire és szavaira. Arra a királyra, aki letört minden pogány, ősmagyar és azzal összefüggésbe hozható mozgalmat, melyek Magyarország akkori Európába való nyugati és keresztény integrációja ellen voltak, vagy arra a királyunkra, aki a fiához írt intelmeiben az alábbiakat mondta: „Az egynyelvű és egy szokású ország gyenge és törékeny”, aki jó és igaz keresztényként minden idegent, minden más keresztényt befogadott és igenis egy szinten kezelte őket a magyarokkal? Még is, hogy gondolták ezt? Ennyire ostobának néznek bennünket, embereket, keresztényeket?

     Összefoglalva tehát még egyszer szeretném kérni Önöket arra, hogy olvassák el figyelmesen az általam írt sorokat és gondolják át az Önök által vallott ideológia helyességét. Lehet, hogy Önök úgy gondolják, hogy az Önök által vallott nézetek a helyesek, azonban egy biztos, ezek nem keresztény elvek, s nem egyeztethetők össze semmilyen keresztény közösség és egyház tanításával. Így még egyszer csak azt tudom megerősíteni, hogy büszke vagyok Dr. Erdő Péter bíboros úrra és egyházamra, mely kiáll, s szembe mer úszni az árral, s ellen áll, minden nacionalista és szélsőséges törekvésnek. A két protestáns egyháznak is csak ezt tudom ajánlani, nem mást, mint magát a krisztusi utat. Végül pedig arra kérném Önöket, hogy ne mossák össze Isten és emberellenes eszméiket a krisztusi tanokkal, mert – higgyék el nekem – ez nagyobb bűn, mint maga a tény, hogy ilyen nézeteket vallanak. Válaszukat nagy érdeklődéssel várom és kívánom Önöknek a megvilágosodás kegyelmét.

 

A nyílt levél olvasható lesz a www.prekonzervativ.blog.hu politikai oldalon, az alábbi link alatt: http://prekonzervativ.blog.hu/2010/05/21/nyilt_level_a_kuruc_info_reszere_a_2010_majus_21_en_megjelent_akik_miatt_junius_4_en_nem_szolhat_a_h

 

Üdvözlettel: A Prekonzervatív Blog

 

Budapest - 2010 

 

3 komment

 Mivé lettél/leszel Európa???

    

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt napok eseményeiben (a görög és dél-európai válság) megmutatkoztak a valódi európai egység hiányának katasztrofális hatásai, melyek abból adódnak, hogy jelenleg az Európai Unió egy gazdasági „vízfej”. Úgy ahogy megvalósult a gazdasági unió – hozzá kell tennem az sem teljes tökéletességgel, melytől a kontinens fellendülését várhatnánk -, de az államok még mindig, politikailag végletekig széttagoltak, tehát hiányzik a politikai unió a gazdasági unió mellől. Így egy olyan egységet, szervezetet kaptunk mely féllábú, s így a politikai unió támasza nélkül a gazdasági unió is el- és összedől, e szomorú folyamatnak lehetünk tanúi. Az államok külön és a közös érdekekkel gyökeres ellentétben intézik ügyeiket, az energiapolitikájukat, de említhetném a külpolitikai széttagoltságot is, mely annyifelé osztja ezt a sokat szenvedett kontinenst ahány ország fekszik rajta. Európa és annak nemzetei mérföldkőhöz érkeztek, melyet

Szólj hozzá! · 1 trackback

Szólj hozzá!

 

 

Szólj hozzá!

 Isten éltesse sokáig Őszentségét, az igazság munkatársát, akit oly sok jogtalan támadás ért az elmúlt napokban. Tartsa meg az Úr Őt jó egészségben és álljon mögötte juhainak terelgetésében!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

 

Címkék: választások2010 választás2010

1 komment

2 komment

Szólj hozzá!

Az országgyűlési képviselői helyek száma : 386

PártokEgyéni
választó-
kerületben
Területi listánOrszágos listánÖsszesenParlamenti
mandátumok
aránya
FIDESZ
KDNP
11987 20653,37%
Jobbik 26 266,74%
LEHET MÁS A POLITIKA 5 51,30%
MSZP 28 287,25%
Összesen119146 26568,65%

 forrás: www.valasztas.hu 

 

Címkék: választások2010 választás2010

Szólj hozzá!

 

2010. évi
Országgyűlési Képviselő Választás
1. fordulója - 2010. április 11.
 

Tájékoztató adatok az egyéni választókerületi (OEVK) eredményekről

A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján.

Mandátumok megoszlása az egyéni választókerületekben

Megye/FővárosOEVKOEVK székhely településAz első helyen álló jelölt neveJelöltet állítópárt(ok)

BUDAPEST01Budapest I.ker.Dr. Nagy Gábor Tamás
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST02Budapest II.ker.Dr. Balsai István 
(várhatóan mandátumot szerez)FIDESZ
KDNPBUDAPEST03Budapest III.ker.Menczer ErzsébetFIDESZ
KDNPBUDAPEST04Budapest III.ker.Bús BalázsFIDESZ
KDNPBUDAPEST05Budapest IV.ker.Dr. Hollósi Antal GáborFIDESZ
KDNPBUDAPEST06Budapest IV.ker.Wintermantel ZsoltFIDESZ
KDNPBUDAPEST07Budapest V.ker.Rogán Antal 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST08Budapest VI.ker.Dr. Illés ZoltánFIDESZ
KDNPBUDAPEST09Budapest VII.ker.Rónaszékiné Keresztes Monika MáriaFIDESZ
KDNPBUDAPEST10Budapest VIII.ker.dr. Fónagy JánosFIDESZ
KDNPBUDAPEST11Budapest VIII.ker.dr. Kocsis Máté 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST12Budapest IX.ker.Dr. Bácskai János 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST13Budapest XX.ker.Dr. Vas ImreFIDESZ
KDNPBUDAPEST14Budapest X.ker.Dr. György IstvánFIDESZ
KDNPBUDAPEST15Budapest XI.ker.Dr. Rétvári Bence 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST16Budapest XI.ker.Dr. Simicskó IstvánFIDESZ
KDNPBUDAPEST17Budapest XI.ker.Dr. Kupper András 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST18Budapest XII.ker.Pokorni Zoltán 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST19Budapest XIII.ker.Dr. Szalay PéterFIDESZ
KDNPBUDAPEST20Budapest XIII.ker.Dr. Tóth JózsefMSZPBUDAPEST21Budapest XIV.ker.Dr. Papcsák FerencFIDESZ
KDNPBUDAPEST22Budapest XIV.ker.Kulcsár József FerencFIDESZ
KDNPBUDAPEST23Budapest XV.ker.László TamásFIDESZ
KDNPBUDAPEST24Budapest XVI.ker.Kovács Péter 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST25Budapest XVII.ker.Riz Levente 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBUDAPEST26Budapest XVIII.ker.Kucsák LászlóFIDESZ
KDNPBUDAPEST27Budapest XVIII.ker.Ughy AttilaFIDESZ
KDNPBUDAPEST28Budapest XIX.ker.Dr. Tarnai RichárdFIDESZ
KDNPBUDAPEST29Budapest XX.ker.Földesi GyulaFIDESZ
KDNPBUDAPEST30Budapest XXI.ker.Borbély LénárdFIDESZ
KDNPBUDAPEST31Budapest XXI.ker.Németh SzilárdFIDESZ
KDNPBUDAPEST32Budapest XXII.ker.Németh Zoltán 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBARANYA01PécsDr. Hoppál Péter 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBARANYA02PécsNagy Csaba 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBARANYA03PécsKővári János 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBARANYA04KomlóPolics JózsefFIDESZ
KDNPBARANYA05MohácsDr. Hargitai János 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBARANYA06SiklósTiffán Zsolt 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBARANYA07SzigetvárPichler Imre 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN01KecskemétDr. Zombor Gábor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN02KecskemétDr. Horváth Zsolt 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN03TiszakécskeLezsák Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN04KunszentmiklósBalogh József 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN05KiskunfélegyházaKapus Krisztián 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN06KiskőrösFont Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN07KalocsaDr. Semjén Zsolt 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN08KiskunhalasLukács LászlóFIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN09BajaZsigó Róbert 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÁCS-KISKUN10BácsalmásBányai Gábor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS01BékéscsabaVantara Gyula 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS02GyulaDr. Kovács József 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS03BékésErdős Norbert 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS04SzeghalomFarkas Zoltán 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS05SzarvasDomokos László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS06OrosházaDr. Dancsó József 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBÉKÉS07MezőkovácsházaSimonka GyörgyFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN01MiskolcCsöbör KatalinFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN02MiskolcDr. Zsiga MarcellFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN03MiskolcDr. Nagy KálmánFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN04MiskolcSebestyén LászlóFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN05ÓzdRiz GáborFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN06SajószentpéterDemeter ZoltánFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN07KazincbarcikaTamás BarnabásFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN08EdelényDr. Daher PierreFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN09EncsDr. Ódor Ferenc 
(várhatóan mandátumot szerez)FIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN10SátoraljaújhelyDr. Hörcsik Richárd 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN11SzerencsKoncz FerencFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN12TiszaújvárosDr. Mengyi RolandFIDESZ
KDNPBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN13MezőkövesdTállai András 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPCSONGRÁD01SzegedBodó ImreFIDESZ
KDNPCSONGRÁD02SzegedNógrádi Zoltán 
(várhatóan mandátumot szerez)FIDESZ
KDNPCSONGRÁD03SzegedDr. Bohács Zsolt JózsefFIDESZ
KDNPCSONGRÁD04CsongrádVincze László Mihály
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPCSONGRÁD05SzentesFarkas Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPCSONGRÁD06HódmezővásárhelyDr. Lázár János 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPCSONGRÁD07MakóMágori JózsefnéFIDESZ
KDNPFEJÉR01SzékesfehérvárDr. Cser-Palkovics AndrásFIDESZ
KDNPFEJÉR02SzékesfehérvárVargha Tamás 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPFEJÉR03DunaújvárosDr. Dorkota LajosFIDESZ
KDNPFEJÉR04GárdonyL. Simon László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPFEJÉR05MórTörő Gábor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPFEJÉR06SárbogárdVarga Gábor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPFEJÉR07BicskeTessely Zoltán 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON01GyőrKara Ákos 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON02GyőrDr. Szakács Imre 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON03GyőrBorkai Zsolt 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON04MosonmagyaróvárDr. Nagy István 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON05CsornaGyopáros Alpár 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON06KapuvárIvanics Ferenc 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPGYŐR-MOSON-SOPRON07SopronFirtl Mátyás Sándor
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR01DebrecenDr. Pósán László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR02DebrecenHalász János 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR03DebrecenKósa Lajos 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR04HajdúhadházTasó László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR05BerettyóújfaluDr. Vitányi István 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR06PüspökladányArnóth Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR07HajdúszoboszlóMárton Attila 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR08BalmazújvárosDr. Tiba István 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHAJDÚ-BIHAR09HajdúböszörményKiss Attila 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHEVES01EgerHabis László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHEVES02PétervásáraHorváth László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPHEVES03GyöngyösBalázs JózsefFIDESZ
KDNPHEVES04HatvanSzabó ZsoltFIDESZ
KDNPHEVES05HevesDr. Tóth JózsefFIDESZ
KDNPHEVES06FüzesabonyHerman IstvánFIDESZ
KDNP
Vállalkozók PártjaJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK01JászberényDr. Szabó TamásFIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK02JászapátiPócs János 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK03SzolnokSzalay FerencFIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK04SzolnokJánosiné Dr. Bene IldikóFIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK05KunszentmártonSági IstvánFIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK06MezőtúrBoldog IstvánFIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK07KunhegyesFejér AndorFIDESZ
KDNPJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK08KarcagVarga Mihály 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPKOMÁROM-ESZTERGOM01TatabányaBencsik JánosFIDESZ
KDNPKOMÁROM-ESZTERGOM02TataMichl József 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPKOMÁROM-ESZTERGOM03KisbérCzunyiné Dr. Bertalan Judit 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPKOMÁROM-ESZTERGOM04KomáromDr. Völner Pál 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPKOMÁROM-ESZTERGOM05EsztergomMeggyes TamásFIDESZ
KDNPNÓGRÁD01SalgótarjánSzékyné Dr. Sztrémi MelindaFIDESZ
KDNPNÓGRÁD02PásztóBecsó Zsolt 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPNÓGRÁD03SzécsényDr. Nagy Andor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPNÓGRÁD04BalassagyarmatBalla Mihály 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST01SzobHarrach Péter 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST02VácBábiné Szottfried GabriellaFIDESZ
KDNPPEST03DunakesziDióssi Csaba 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST04GödöllőVécsey László 
(várhatóan mandátumot szerez)FIDESZ
KDNPPEST05AszódTóth Gábor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST06NagykátaCzerván György 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST07MonorPogácsás Tibor János
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST08ÉrdDr. Aradszki András 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST09BudaörsCsenger-Zalán Zsolt 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST10PilisvörösvárGulyás Dénes 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST11SzentendreHadházy Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST12SzigetszentmiklósHoffman PálFIDESZ
KDNPPEST13RáckevePánczél Károly 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST14DabasDr. Szűcs Lajos 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST15CeglédFöldi László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPPEST16NagykőrösDr. Czira Szabolcs 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSOMOGY01KaposvárDr. Heintz Tamás 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSOMOGY02KaposvárGelencsér Attila 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSOMOGY03SiófokDr. Gruber Attila László
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSOMOGY04BalatonboglárMóring József Attila
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSOMOGY05MarcaliSzászfalvi László 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSOMOGY06NagyatádKarvalics Ottó János
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG01NyíregyházaDr. Kovács FerencFIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG02NyíregyházaDr. Vinnai GyőzőFIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG03TiszavasváriDr. Karakó LászlóFIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG04NagykállóDr. Budai Gyula 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG05BaktalórántházaLipők Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG06NyírbátorDr. Simon Miklós 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG07KisvárdaDr. Seszták Miklós 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG08VásárosnaményDr. Czomba Sándor 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG09MátészalkaFülöp István 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG10FehérgyarmatDr. Tilki Attila 
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPTOLNA01SzekszárdHorváth István 
(várhatóan mandátumot szerez)FIDESZ
KDNPTOLNA02PaksTóth Ferenc 
(várhatóan mandátumot szerez)FIDESZ
KDNPTOLNA03BonyhádPotápi Árpád János
(Mandátumot szerzett)FIDESZ
KDNPTOLNA04

Szólj hozzá!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: www.valasztas.hu

Szólj hozzá!

 

2010. évi
Országgyűlési Képviselő Választás
1. fordulója - 2010. április 11.
 

Tájékoztató adatok a területi választókerületi eredményekről

A szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján.

Az első helyen álló listát állító párt(ok)

 

Megye/fővárosAz első helyen
álló listát állító
párt(ok)
Szavazatok aránya az összes szavazathoz képest
BUDAPESTFIDESZ
KDNP
46,32 %
BARANYAFIDESZ
KDNP
54,53 %
BÁCS-KISKUNFIDESZ
KDNP
60,45 %
BÉKÉSFIDESZ
KDNP
53,20 %
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNFIDESZ
KDNP
45,87 %
CSONGRÁDFIDESZ
KDNP
50,72 %
FEJÉRFIDESZ
KDNP
54,16 %
GYŐR-MOSON-SOPRONFIDESZ
KDNP
59,68 %
HAJDÚ-BIHARFIDESZ
KDNP
57,92 %
HEVESFIDESZ
KDNP
45,78 %
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKFIDESZ
KDNP
49,42 %
KOMÁROM-ESZTERGOMFIDESZ
KDNP
51,31 %
NÓGRÁDFIDESZ
KDNP
51,84 %
PESTFIDESZ
KDNP
52,90 %
SOMOGYFIDESZ
KDNP
59,63 %
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGFIDESZ
KDNP
53,84 %
TOLNAFIDESZ
KDNP
58,68 %
VASFIDESZ
KDNP
62,77 %
VESZPRÉMFIDESZ
KDNP
56,79 %
ZALAFIDESZ
KDNP
57,21 %

 forrás:www.valasztas.hu

Szólj hozzá!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddig a választópolgárok majdnem 47 %-ka járult az urnákhoz, a legmagasabb ez az arány a fővárosban, ahol a választópolgárok több mint fele (50.2%) élt állampolgári kötelességével. A második legmagasabb is a Közép-Magyarországi régióból került ki eddig, Pest megyében eddig a választópolgárok 49.24%-ka adta le voksát. Az ország fejlettebb területein várható magasabb részvételiarány egyértelműen kedvez, a FIDESZ-nek elsősorban, továbbá a két kisebb pártnak is, mint az MDF-SZDSZ és az LMP, utóbbikanak a budapesti aktivitás a legjobb hír. 

(forrás - Index - www.index.hu)

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

2 komment

 Európa és a világ megosztottságának rövid és fájdalmas története után a film második részében bizakodásra ad okot a szerző, mivel egyre nagyobb az esély a keresztény népek teljes és békés egységére!!

4 komment

 Az MSZP és az SZDSZ mellett szélsőséges pártnak tartja a Jobbikot is Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke, mondván, a Vona Gábor által vezetett erő nem európai, nem szalonképes a keresztény kultúrkörben, és folyton összemos olyan értékeket, amelyek nem tartoznak össze. „Keresztény ember számára ez a párt nem elfogadható” – jelentette ki. Osztie szerint felelősen gondolkodó magyar állampolgár csak polgári, kereszténydemokrata és kétharmados parlamenti többséget megszerezni képes pártszövetségre szavazhat az áprilisi választásokon.

– A választások közeledtével egyre többen értékelik a most véget érő ciklust. Mit gondol, a keresztény

5 komment

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

hírtv - www.hirtv.hu / www.celpont.net

Szólj hozzá!

 

 

Péniszpumpával pózolt a jobbikos nemzetpolitikus

Olvasson többet a témában! nemzetpolitikaSzávay Istvánválasztás 2010,belföldJobbik
2010. március 25. 11:48
Szávay Istvánról, a Jobbik nemzetpolitikusáról privát fotók kerültek ki az internetre, melyeken részegen pénisznagyobbítóval pózol. A politikus életrajza szerint „evangélikus parasztcsaládból származik, meghatározó érték számára a magyar föld szeretete, a munka becsülete, a hit megélése és a hagyományok ápolása”.
A Jobbik kiskőrösi jelöltje a Képviselő Funky megfogalmazása szerint nem bírja az italt, ennek ellenére szokott fogyasztani - feltehetően ez vezetett ahhoz, hogy olyan fényképek készüljenek róla, amin virslivel töltött vákuumos péniszhosszabbítóval pózol vagy éppen cigarettásdobozokat pakolnak a fejére. 

Szávayt a Jobbik honlapja tősgyökeres soltvadkertiként mutatja be, aki „evangélikus parasztcsaládból származik, meghatározó érték számára a magyar föld szeretete, a munka becsülete, a hit megélése és a hagyományok ápolása”.

Időközben a Jobbik nyilatkozott az ügyben, és kiállt Szávay István mellett. Dúró Dóra, a párt szóvivője elmondta: nem érti, hogy miért ne dolgozhatna a művelt és kulturált ifjúságért az, aki egyetemistaként ilyet csinált egy buliban.
 
forrás: www.mandiner.hu  
Még több képet itt talál, a jobbikosokról: http://indafoto.hu/v2010/szavay_istvan_jobbik

 

3 komment · 1 trackback

 Vona Gábor, a jobbik elnökének honlapján szörfölgetvén találhatja meg az ember az alábbi érdekes linket (http://vonagabor.hu/érdekességek), mely oldalon olvashatjuk fehéren és feketén, hogy Vona kedvenc írója Friedrich Nietzsche, aki egyben egyesek szerint "kiemelkedő" filozófus volt a XIX. században. No de ki is ez a Nietzsche, mi az, ami annyira tetszhet Vonának benne? Lássunk csak tőle néhány idézetet,

Címkék: nemzet jobbik nacionalizmus nemzeti nemzetikeresztény kereszténygyalázás

Szólj hozzá!